V súvislosti s neustále sa zvyšujúcimi cenami za energiu treba venovať jej spotrebe a nákladom na ňu v budovách čoraz väčšiu pozornosť. Všetky činnosti vedúce k systematickému sledovaniu spotreby energie a jej optimalizácii možno zjednodušene zhrnúť pod pojem energetický manažment.

commercial_building

Cieľom energetického manažmentu je zabezpečiť, aby spotreba energie v spravovaných objektoch bola na minimálnej udržateľnej úrovni, akú je možné za daných podmienok dosiahnuť.

Energetický manažment


K najčastejšie problémom patrí skutočnosť, že správca budovy sleduje len výšky faktúr, v lepšom prípade porovnáva spotrebu energie so spotrebou za rovnaké obdobie predošlého roku – spravidla v absolútnych hodnotách spotreby energie. Vlastné odpočty sa vykonávajú buď veľmi sporadicky, alebo vôbec. Často nie sú inštalované ani potrebné meradlá.

Energetický manažment je však oveľa širším súborom činností. Tie možno rozdeliť do niekoľkých základných skupín:

  • výber najvhodnejšieho dodávateľa energie;
  • kontrola faktúr za energiu na optimalizáciu výšky platieb. Táto činnosť zväčša obsahuje kontrolu vecnej správnosti, kontrolu správnosti sadzieb za energiu, sústavne preverovanie možnosti využitia výhodnejšej sadzby, kontrolu prekračovania dohodnutých maxím;
  • Systematické dlhodobé sledovanie spotreby energie prostredníctvom vlastných odpočtov spotreby na fakturačných i podružných meradlách;
  • v prípade potreby sledovanie spotreby v reálnom čase (energetický dispečing)

Systematické dlhodobé sledovanie spotreby energie


Aby bolo možné začať so systematickou činnosťou v tejto oblasti, je nevyhnutné najprv poznať skutkový stav v oblasti výroby, distribúcie i vlastnej spotreby energie v budove. Na poznanie stavu je vhodné vypracovať kvalifikovaný energetický audit, ktorý zhodnotí východiskový stav, zistí možný potenciál úspor a navrhne príslušné technické a organizačné opatrenia.

Po ukončení energetického auditu treba naďalej systematicky sledovať spotrebu energie, pričom okrem sledovania faktúr je veľmi dôležité merať a vyhodnocovať spotrebu energie aj podľa vlastných odpočtov na podružných meračoch.

Meradlá spotreby energie by mali byť inštalované na takých miestach, aby bolo možné následné štruktúrované analyzovanie spotreby. Napríklad v kotolni treba merať všetky vstupy a výstupy energie, aby bolo možné vypočítať účinnosť výroby tepla, v prípade spotreby elektrickej energie je dôležité merať spotrebu samostatne na bežnú prevádzku budovy a samostatne spotrebu klimatizačných jednotiek, prípadne aj ďalších technologických zariadení.

Odpočty spotreby energie by sa mali uskutočňovať v pravidelných intervaloch – napríklad denne, týždenne, v krajnom prípade mesačne. V týchto intervaloch sa následne nameraná spotreba analyzuje formou jednoduchých štatistických prehľadov, ale najmä formou podrobných analýz vo vzťahu k objektu, technológii a podobne. Ako príklad môžeme uviesť sledovanie spotreby tepla a chladu vo vzťahu ku klimatickým podmienkam.

Vývoj spotreby energie v čase


Po zrealizovaní úsporných opatrení sa zvyčajne skokovo zníži spotreba. Ak by sa spotreba naďalej systematicky nesledovala, tak sa postupne začne opäť zvyšovať, často až na predchádzajúcu úroveň. To je hlavný dôvod na zavedenie kontinuál­neho energetickému manažmentu počas prevádzky. Na tento účel bolo vyvinutých viac metód, pričom jednou z najpoužívanejších je tzv. Monitoring & Targeting.

Monitoring & Targeting je založený na systematickom sledovaní skutočnej energetickej spotreby, analýze výsledkov (monitoring), stanovenie cieľových hodnôt spotreby energie, priebežnom vyhodnocovaní reálnej spotreby z hľadiska cieľových hodnôt (targeting) a následnej realizácii opatrení s cieľom dosiahnuť úspory. Monitoring & Targeting možno takisto charakterizovať ako kontinuálny a dynamický prístup k energetickému auditu.

Softvérová podpora energetického manažmentu


Na zjednodušenie činností energetického manažmentu sa používajú rôzne softvérové nástroje, ako sú tabuľkové kalkulátory, špecializované programy a komplexné informačné systémy (CAFM, CMMS, PTIS atď.), ktoré spravidla obsahujú aj moduly na energetický manažment.

Záver


Systematický prístup k energetickému manažmentu prináša so sebou veľa výhod. Na základe poznania skutočností v oblasti spotreby energie a nákladov na ňu možno prijímať konkrétne technické alebo organizačné racionalizačné opatrenia na optimalizáciu spotreby. V prípade využitia informačných systémov zároveň majú všetci zodpovední pracovníci okamžitý prístup k informáciám. Výsledkom celého snaženia je významné udržateľné zníženie nákladov na energiu, zníženie nepriaznivých vplyvov spotreby energie na životné prostredie a zvýšenie konkurencieschopnosti vlastníka alebo správcu budovy.

Ďalšie informácie môžete získať, ak nám pošlete kontakt s vašou otázkou.

Latest News

2012 January -Media Release - Crimes generally increase in the summer months. Are you 2-3 times more likely to be targeted than your neighbour?

Read more...

Work with us!

Why?

Fortress Security's steady growth and success has lead to opportunities for trainees, qualified security technicians, and sales representatives who are seeking a position within a successful team and rewarding company.

Click Here to Apply