Kúpa tovaru

Rozsah platnosti
Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy
Predmet zmluvy
Kúpna cena
Platobné podmienky
Dodanie tovaru
Vlastníctvo tovaru a nebezpečenstvo škody
Zodpovednosť za vady tovaru, nároky z vady tovaru a záručná doba?
Odstúpenie od zmluvy
Zmluvné sankcie
Dôvernosť informácií, obchodné tajomstvo a súhlas so spracovaním údajov
Informácie o materiáli tovaru a odstránenie odpadu
Osobitné dohody
Záverečné ustanovenia

Služby

Rozsah platnosti
Uzavretie zmluvy
Predmet zmluvy
Cena diela
Platobné podmienky
Spôsob vykonávania diela
Miesto a termín odovzdania diela
Stavenisko


Všeobecné obchodné podmienky – kúpa tovaru

I. Rozsah platnosti

 1. Všeobecné obchodné podmienky na kúpu tovaru (ďalej len "obchodné podmienky" alebo "VOP") sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré ENSOL Slovakia, s.r.o. (ďalej len "kupujúci") uzatvára s druhou zmluvnou stranou (ďalej len "predávajúci") za účelom dodania tovaru (ďalej len "kúpa"). Aplikácia iných všeobecných obchodných podmienok je vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

 2. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

 3. Obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.abcklima.sk. K zmluve alebo k objednávke nemusia byť VOP priložené, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia. Má sa za to, že ich predávajúci prevzal a že súhlasí s ich obsahom a s ich dodržiavaním.

 4. Odchýlky od týchto obchodných podmienok možno vykonať iba na základe písomnej dohody zmluvných strán, pričom odchylné dojednania majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

NA ZAČIATOK

II. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

 1. Zmluva sa považuje za uzavretú dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami alebo dňom doručenia písomného potvrdenia predávajúceho, ktorým akceptuje podmienky navrhnuté kupujúcim v objednávke a v týchto obchodných podmienkach.

 2. V prípade, ak nebude objednávka kupujúceho potvrdená do 7 dní odo dňa odoslania objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo svoju objednávku odvolať.

 3. Ak sa bude potvrdenie objednávky odlišovať od objednávky kupujúceho, je predávajúci povinný tieto odlišnosti výslovne uviesť. Kupujúci je týmito odlišnosťami viazaný iba v prípade jeho výslovného písomného súhlasu.

 4. Na opakujúce sa dodávky môže byť uzatvorená rámcová kúpna zmluva.

 5. Zmluva a objednávka musí obsahovať identifikačné údaje zmluvných strán podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej zákonom určenej evidencie, nie staršieho ako tri mesiace. To sa týka aj zahraničnej osoby, ktorá nemá sídlo na území SR a ktorá podniká v SR prostredníctvom organizačnej zložky.

 6. Zmluvné strany sú povinné preukázať oprávnenie na podnikateľskú činnosť a jej výkon oprávnenými osobami predložením dokladov požadovaných právnymi predpismi. Každú zmenu, ktorá nastane u zmluvnej strany a ktorá sa zapisuje do horeuvedenej evidencie, je zmluvná strana povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej strane, inak zodpovedá za škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré druhá strana musela vynaložiť v tejto súvislosti.

NA ZAČIATOK

III. Predmet zmluvy

 1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať určitý tovar špecifikovaný v objednávke, resp. v zmluve v dohodnutej lehote, na dohodnutom mieste, v požadovanej akosti a mmnožstve v súlade s podmienkami dodávky a spôsobom dodania dohodnutými v zmluve alebo požadovanými kupujúcim v objednávke a záväzok kupujúceho prevziať riadne a včas dodaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu.

 2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na čiastkovom plnení. Ak čiastkové plnenie nie je dohodnuté a predávajúci i napriek tomu dodá tovar čiastkovo, kupujúci môže odmietnuť prevzatie tovaru. Takéto konanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

 3. Akékoľvek plnenie čiastkové alebo celkové na základe objednávky prostredníctvom tretích osôb podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu kupujúceho, pričom za vady vždy zodpovedá predávajúci rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu, ako keby tovar dodával sám.

 4. Nedodanie tovaru v dohodnutom rozsahu a termíne sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

 5. Predávajúci je povinný dodať tovar prostredníctvom kvalifikovaných osôb, spôsobilých na dodanie tovaru. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

NA ZAČIATOK

IV. Kúpna cena

 1. Kúpna cena za dodávku tovaru bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. K cene bude účtovaná príslušná DPH platná a účinná v čase zdaniteľného plnenia.

 2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, v kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením dodávky tovaru ako dane, poplatky, clá, poistenia, obaly, nakládka, vykládka a doprava.

 3. Kúpna cena pri nezmenených dodacích podmienkach je dohodnutá ako cena pevná. Cenu je možné meniť výnimočne len písomným dodatkom k zmluve alebo písomnou dohodou.

 4. Preddavok sa neposkytuje, pokiaľ nie je dohodnuté iné.

 5. Ak sa zmení množstvo tovaru, cena sa určí ako násobok dohodnutej jednotkovej ceny.

 6. Predávajúci má nárok na zaplatenie ceny tovaru až po včasnom a riadnom dodaní tovaru a jeho prevzatím kupujúcim a splnení podmienok podľa článku V. Platobné podmienky.

NAZAČIATOK

Platobné podmienky

 1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu spĺňajúcej náležitosti daňového dokladu, spolu s prílohou obsahujúcou doklady preukazujúce dodanie tovaru a jeho prevzatie kupujúcim.
 2. V prípade, že predmetom kúpy je zariadenie/súbor zariadení, ktoré bude/-ú zabudované do diela, kupujúci uhradí 90 % z ceny bez DPH po dodaní tovaru a 10 % ceny bez DPH po spustení do prevádzky..
 3. V prípade, že predmetom kúpy je zariadenie/súbor zariadení, ktoré bude/-ú zabudované do diela ktorého/ktorých cena je viac ako 15.000€, kupujúci uhradí 90% ceny bez DPH po dodaní tovaru, prvých 5 % ceny bez DPH po spustení do prevádzky, a druhých 5% po uplynutí záručnej doby
 4. Faktúra ako daňový doklad musí v zmysle platných právnych predpisov obsahovať tieto náležitosti:
  • označenie faktúra a poradové číslo
  • meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkárne predávajúceho
  • meno a adresu sídla kupujúceho
  • IČO, DIČ a IČ DPH oboch zmluvných strán
  • miesto registrácie predávajúceho a číslo dokumentu
  • číslo objednávky alebo zmluvy s uvedením ich označenia a dátum ich vyhotovenia alebo uzavretia
  • dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti
  • množstvo, počet a označenie druhu dodaného tovaru
  • jednotková cena za 1 ks
  • dátum vzniku daňovej povinnosti
  • odpočet prípadných čiastkových úhrad alebo preddavkov
  • v prílohe dodací list potvrdený kupujúcim
  • odkaz ak sa uplatňuje oslobodenie od dane
  • bankové spojenie predávajúceho
  • základ dane, sadzba DPH a výška DPH celkom v EUR
  • cena vrátane DPH
  • ak predávajúci nemá sídlo v SR, musí predložiť originál faktúry v cudzom jazyku
  • pečiatka a podpis vystavovateľa faktúry
 1. Faktúra sa pokladá za uhradenú dňom odpísania fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
 2. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
 3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa týchto VOP, resp. podľa zmluvy, objednávateľ má právo faktúru vrátiť na opravu. Od doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.
 4. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne z nesprávne uvedeného bankového spojenia kupujúcim na faktúre.
 5. V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany kupujúceho, nemá predávajúci právo nedodania prípadných ďalších častí dodávky.
 6. V súvislosti s vysporiadaním daňových povinností podľa právnych predpisov platných v štáte, kde sú zmluvné strany rezidentmi a v súlade s medzinárodnými právnymi normami, predloží predávajúci pri uzavretí zmluvy alebo najneskôr do 10 dní od uzavretia zmluvy alebo potvrdenia objednávky úradne overené potvrdenie osvedčenia o registrácii DPH.
 7. Ak je predávajúci platiteľom DPH v inom členskom štáte EÚ, predloží úradne overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa DPH v krajine, ktorá ho zaregistrovala.
 8. Predávajúci sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo vzťahu k svojím daňovým povinnostiam voči SR konzultovať ihneď s kupujúcim a na jeho vyžiadanie predložiť doklady potrebné na vysporiadanie daňových povinností.

NA ZAČIATOK

Dodanie tovaru

 1. Predávajúci je povinný vykonať dodávku tovaru vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
 2. Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho o termíne dodania najmenej tri pracovné dni vopred.
 3. Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené v objednávke alebo v zmluve. Súčasťou dodávky je aj nakládka, preprava a vykládka tovaru v mieste určenia podľa dohodnutých dodacích podmienok alebo odkazom na INCOTERMS.
 4. Predávajúci je povinný dodať s tovarom všetky návody na obsluhu, certifikáty, atesty, záručné listy, technicko manipulačné podmienky v slovenskom jazyku.
 5. Odovzdaním tovaru sa rozumie jeho odovzdanie v dohodnutom mieste na základe písomne potvrdeného dodacieho listu kupujúcim.
 6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak: tovar nie je dodaný v dohodnutom množstve a kvalite, aj keď to nebráni jeho použitiu, predávajúci je v omeškaní s dodaním viac ako 14 kalendárnych dní, tovar je celý alebo čiastočne poškodený, tovar neobsahuje potrebné doklady.

NA ZAČIATOK

Vlastníctvo tovaru a nebezpečenstvo škody?

 1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci dňom jeho prevzatia, t.j. písomného potvrdenia dodacieho listu.
 2. Až do momentu odovzdania tovaru kupujúcemu podľa bodu 1 tohto článku nesie nebezpečenstvo škody na tovare predávajúci.
 3. Výhrada vlastníctva predávajúceho v akejkoľvek podobe sa vylučuje.

NA ZAČIATOK

VII Zodpovednosť za vady tovaru, nároky z vád tovaru a záručná doba

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikovanú v zmluve alebo v objednávke a to po celú dobu trvania záručnej doby.
 2. Kupujúci si uplatňuje nároky zvád tovaru v súlade s ustanovením § 436 až 441 Obchodného zákonníka.
 3. Uplatnením nárokov zvád tovaru nie sú dotknuté nároky na náhradu škody alebo zmluvné pokuty.
 4. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté písomne inak, záručná doba na dodávku tovaru je 24 mesiacov.
 5. Záručná doba začína plynúť dňom písomného potvrdenia dodacieho listu kupujúcim, resp. v prípade, že predmetom kúpy je zariadenie/súbor zariadení, ktoré bude/-ú zabudované do diela, dňom odovzdania diela investorovi.
 6. Ak sa v záručnej dobe vyskytnú vady, je kupujúci oprávnený vady písomne reklamovať a požadovať ich odstránenie v ním stanovenej lehote alebo požadovať zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. V prípade, že nie je vada odstrániteľná, má kupujúci právo požadovať výmenu vadného tovaru alebo jeho časti. Právo voľby patrí kupujúcemu.
 7. Predávajúci je povinný vady odstrániť bezodplatne na vlastné náklady. Ak sa kupujúci a predávajúci písomne nedohodnú inak, predávajúci je povinný vady odstrániť do 3 dní od obdržania reklamácie. V prípade, že predávajúci vady neodstráni v uvedenej lehote, kupujúci má právo odstrániť vady sám alebo poveriť ich odstránením tretiu osobu a nárok voči predávajúcemu na úhradu nákladov s tým spojených. Takéto ostránenie vád nespôsobí zánik záruky.
 8. Plynutie záručnej doby sa prerušuje od doručenia reklamácie predávajúcemu až do odstránenia zistených vád.
 9. V prípade, že dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba.
 10. Ak kupujúci v reklamácii požaduje zľavu, má nárok na zľavu zodpovedajúcu čiastke, o ktorú sa znížila hdnota tovaru.
 11. V prípade vzniku vady ohrozujúcej bezpečnosť alebo prevádzku diela do ktorého je tovar zabudovaný alebo v prípade havárie a hroziacej škody, je predávajúci povinný odstrániť reklamovanú vadu bezodkladne.
 12. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody zmluvných strán.
 13. Ak kupujúci zistí, že kvalita materiálu použitého na tovar je v rozpore so zmluvou, je kupujúci oprávnený po písomnom upozornení predávajúceho so stanovením lehoty na odstránenie nedostatkov, primerane znížiť cenu tovaru až o 10 % z celkovej ceny množstva takéhoto tovaru. Do odstránenia nedostatkov je kupujúci oprávnený zadržať zaplatenie príslušnej faktúry. Týmto zadržaním zaplatenia faktúry nie je kupujúci v omeškaní s úhradou svojho peňažného záväzku. Ak predávajúci neodstráni nedostatky, kupujúci oznámi zníženie ceny za dodaný tovar predávajúcemu o primeranú čiastku a o túto čiastku poníži úhradu zadržanej faktúry. Týmto nezaniká nárok na náhradu prípadnej škody, ktorá by kupujúcemu vznikla.
 14. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude opatrený označeniami podľa predpisov Európskej únie a Európskych spoločenstiev a slovenského právneho poriadku. Predávajúci sa zaväzuje predložiť kupujúcemu zodpovedajúce prehlásenia o zhode s popisom, návody na montáž a predpisy zabudovania. O zmenách v týchto dokumentoch musí včas informovať kupujúceho.

NA ZAČIATOK

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvy uvedeného v týchto VOP a v zmluve.
 2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa Obchodného zákonníka a pokiaľ bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo vstúpil do likvidácie.
 3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje:
  • - ak sa predávajúci dostane do omeškania so splnením svojho záväzku alebo jeho časti zo zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 kalendárnych dní,
  • - predávajúci neodstráni vady tovaru, na ktoré bol písomne upozornený v stanovenej lehote uvedenej v upozornení,
  • - predávajúci nevykoná požiadavku kupujúceho o výmene tovaru,
  • - predávajúci opakovane porušuje predpisy o odpadoch a poskytovanie informácií o tovare
  • - predávajúci vykonáva práce treťou osobou, ktorú kupujúci písomne neodsúhlasil,
  • - správanie alebo vyhlásenia predávajúceho alebo konanie spôsobilé poškodiť dobré meno alebo podnikateľskú dôveryhodnosť kupujúceho,
  • - porušenie mlčanlivosti a obchodného tajomstva predávajúcim.
 4. Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 5. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie škody, zmluvnej pokuty a nákladov vzniknutých v zmysle zmluvy.
 6. Predávajúci v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy, je povinný nahradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny tovaru bez DPH, pričom predávajúci je povinný vrátiť prípadný preplatok za nevykonané dodávky a nahradiť skutočnú škodu a ušlý zisk a zvýšené náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú v dôsledku zadania dodávky inému predávajúcemu.

NA ZAČIATOK

Zmluvné sankcie

1. V prípade, že predávajúci bude v omeškaní s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 2. V prípade, že predávajúci je v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád reklamovaných kupujúcim v dohodnutej lehote, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania a to za každú vadu samostatne až do úplného odstránenia vady. 3. V prípade omeškania kupujúceho so splnením peňažného záväzku vyplývajúceho zo zmluvy, môže si predávajúci účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Z dôvodu dohody o zmluvnom úroku z omeškania, kupujúci a predávajúci pre prípad upravený v tomto bode , vylúčili súčasnú aplikáciu druhej vety ods. 1, §369, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 4. Ak by došlo v dôsledku dodania vadného tovaru k porušeniu alebo k odstaveniu technologického zariadenia z prevádzky alebo k zastaveniu prác alebo k ohrozeniu života a zdravia tretích osôb, je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu až do výšky 5.000 €. To predávajúceho nezbavuje povinnosti odstrániť vadu a uhradiť spôsobenú škodu a ušký zisk. 5. Zmluvnými pokutami dohodnutými v zmluve alebo v týchto VOP nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu, pričom zmluvná pokuta sa do tejto škody nezapočítava. 6. Kupujúci je oprávnený započítať svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči nároku predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti. 7. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar podľa zmluvy.

NA ZAČIATOK

Dôvernosť informácií, obchodné tajomstvo a súhlas so spracovaním údajov

1. Predávajúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedel v súvislosti s dodávkou tovaru o predmete zmluvy, dohodnutej cene po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a aj po jeho skončení a neposkytovať informácie tretím osobám a iným zúčastneným subdodávateľom bez písomného súhlasu kupujúceho. 2. Predávajúci udeľuje výslovne súhlas kupujúcemu podľa zákona o ochrane osobných údajov na spracúvanie osobných údajov uvedených v zmluve, údaje o jeho subdodávateľoch pre účely dodania tovaru a vedenia zoznamu dodávateľov a ich evidencie.

NA ZAČIATOK

Informácie o materiáli tovaru a odstránenie odpadu

1. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu všetky potrebné informácie týkajúce sa tovaru a jeho materiálu, najmä pokyny pre riadne skladovanie, bezpečnostné údaje, upovedomiť ho o možných účinkoch nebezpečných odpadov, olejov a uviesť spôsob ich zneškodnenia. Predávajúci je povinný na požiadanie kupujúceho bezodplatne odobrať odpady, ktoré zostávajú po použití tovarov podľa zákona o odpadoch v rozsahu dodaného množstva tovaru. 2. V prípade, že predávajúci odmietne odobratie odpadu, alebo to nie je možné, kupujúci je oprávnený vykonať odovzdanie odpadov a zneškodnenie na náklady predávajúceho.

NA ZAČIATOK

Osobitné dohody

 1. Predávajúci nemôže bez súhlasu kupujúceho zastaviť alebo prerušiť dodávku tovaru, inak zodpovedá za škody.

 2. Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho postúpiť pohľadávku alebo práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo ich časť na tretiu osobu. Predávajúci zároveň nie je oprávnený pohľadávky voči kupujúcemu započítať so svojimi záväzkami.

 3. Kupujúci je oprávnený započítať pohľadávku predávajúceho a to aj v prípade, že táto pohľadávka ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči predávajúcemu, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených predávajúcim alebo zmluvných pokút voči predávajúcemu alebo z iných záväzkov predávajúceho voči kupujúcemu, k čomu predávajúci dáva svoj súhlas. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nemá právo jednostranne započítať svoju pohľadávku voči kupujúcemu s akýmikoľvek svojimi záväzkami voči kupujúcemu.

 4. Na doručovanie medzi zmluvnými stranami sa primerane použijú ustanovenia upravujúce doručovanie podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

 5. Predávajúci je povinný v zmluvnom vzťahu so svojím subdodávateľom aplikovať odkaz na tieto VOP kupujúceho.

 6. Všetky doterajšie dohody, ústne alebo písomné týkajúce sa rokovania o zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia zmluvy platnosť a sú nahradené touto zmluvou.

NA ZAČIATOK

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa v priebehu trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie zmluvy neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým dotknutá platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy.

 2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy ako aj práva a povinnosti, ktoré nie sú v zmluve bližšie upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 3. Zmluvy, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce a posudzovanie ich platnosti ako aj následky ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným právom platným v Slovenskej republike.

 4. Prípadné vzniknuté spory vyplývajúce zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnou dohodou.

 5. V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných strán, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté súdom v Slovenskej republike príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných alebo viacstranných medzinárodných zmluvách alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

 6. Ak má predávajúci sídlo v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli na komunikačnom jazyku, stáva komunikačným jazykom jazyk anglický.

 7. Zmena obchodných podmienok bude uverejnená na internetovej stránke a bude platná pre zmluvy uzatvárané ku dňu účinnosti nových obchodných podmienok, aj keby boli zverejnené skôr.

NA ZAČIATOK


CCTV

What is the difference between analogue & IP systems?

Analogue and IP cameras are similar in many ways; in both technologies the lens projects the image to the analogue image sensor where the signal is then converted to digital using an analogue-to-digital converter. The signal is then processed by the camera’s on-board digital circuitry (DSP). In IP cameras the video is compressed and encoded internally then sent to the Network Video Recorder (NVR) via IP protocol. In an analogue camera the signal is converted back to analogue and sent to theDigital Video Recorder (DVR) where it is compressed and encoded.


BACK TO TOP

What does CCTV stand for?

CCTV stands for Closed Circuit Television. It is a television system that operates on a “closed loop” basis. Unlike broadcast television, which is available to anyone with a suitable reciever, CCTV pictures are only available to those connected to the loop.

BACK TO TOP

Advantages of Analog systems over IP systems:

 1. Analog systems are cheaper than IP systems - IP cameras can be up to 3 times more expensive than their analogue equivalent.Digital Video Recorders (DVR’)s are cheaper than Network Video Recorders ( NVR’s) and power supplies are cheaper than Power Over Ethernet (POE) switches. Generally there’s less hardware used on an analogue system. Analogue systems are also less labour-intensive, are easy to install and require little to no network and configuration skills.

 2. Analogue cameras cope with low-light and varying light conditions better than IP cameras - Wide Dynamic Range (WDR) cameras have superior image quality in varying light levels and compensates for bright background and low light conditions producing clearer images with greater contrast. To date, WDR technology has not been applied to any high definition megapixel IP cameras.

 3. IR (Infra-Red) technology is unavailable in IP cameras - IR cameras have built-in IR illuminators which allow the camera to see in zero lux or complete darkness. As IR cameras draw more current than standard cameras, the load is usually too great for an IP camera which draws its power from the network switch. Standalone IR illuminators have to be installed separately for IP cameras.

 4. Real-time images can be viewed from analogue systems - As the image from an analogue camera is compressed at the DVR, the image can be viewed live from the camera with no latency. IP cameras have latency and “lag” for up to two seconds which can lead to over-correction issues if an operator needs to track something from a PTZ camera.

 5. Cable distances to Analogue cameras can be greater - Using active Baluns on Cat5E cabling, the video signal can be transmitted up to 2 kilometers to the DVR. IP camera cable distances are restricted by structured cabling regulations which limit the cable distance to 100 metres between the camera and the network switch.

 6. Analogue video signals are more reliable - Analogue video traffic is not subject to any networking issues or risks such as bandwidth limitations, network congestion, varying bit rates, large file sizes, viruses and latency. Once installed, the analogue systems are very reliable and require little maintenance.

 7. Analogue systems are compatible with any brand of camera - Any analogue camera can plug into any DVR. IP systems use NVR’s which need the correct protocol installed to communicate with each camera. Different brands of NVR and camera may not be compatible with each other and may not be able to communicate.

BACK TO TOP

Advantages of IP systems over Analog systems:

 1. IP systems have superior image quality - IP cameras can deliver high definition images of up to 8megapixels in resolution, compared to a maximum of 650TVLine (equivalent to 0.4 megapixel) in analogue cameras.

 2. IP systems can use the existing network infrastructure - Unlike analogue cameras, IP cameras don’t have to be wired back directly to the recording device, they can be wired to the nearest network hub or switch and the existing network infrastructure can be used to carry video signals to the NVR, eliminating the need for un-necessary wiring.

 3. IP systems have superior wireless capabilities - IP cameras have the flexibility to integrate with a wireless network and are virtually unlimited in terms of expansion. Analogue wireless cameras use radio frequencies and are limited to about sixteen cameras before they reach full capacity.

BACK TO TOP

Is it best to install dome cameras or full-body cameras?

Dome cameras are becoming increasingly popular and many customers and security companies are opting to install dome cameras instead of full body cameras. It may be said that full body cameras offer more of a deterrent as they are usually more visible than dome cameras; on the other hand, dome cameras can be favorable as they are more discreet and aesthetically pleasing. Dome cameras can also be more cost effective, as all of the components such as the camera, lens and housing are manufactured in one product. The Field of view in dome cameras is often unknown and the public are usually unaware of which area they cover. Full body cameras are more prone to vandalism or theft and can be tampered with easily; they can be pointed in another direction or removed using a rope.

BACK TO TOP

How do I view my cameras remotely?

By connecting your DVR to your home broadband or office network it is possible to view your cameras from virtually anywhere, as long as there’s a broadband connection or mobile phone signal. You can even view your cameras from your Smart phone such as iPhone or windows Mobile.
BACK TO TOP

Do cameras need lighting to see?

It is always best to ensure the camera field of view is adequately lit, however, with the introduction of Infra-Red (IR), lighting is not essential. Many cameras now have built-in IR illuminators which claim to produce effective images in zero light conditions for distances up to 50metres.

BACK TO TOP

How do I keep my cameras recording during a mains failure?

An Uninterruptable Power Supply (UPS) can be in installed as part of your CCTV system’s hardware. A UPS is basically a battery backup and is a cost-effective way of ensuring your CCTV system has enough power to keep running in the event of a power cut. A UPS Also acts as a surge protection unit and regulates the supply to the equipment, reducing the risk of damage from electrical surges or spikes.

BACK TO TOP


Access Control

What locks do I use on my access control doors?

There are many different types of electronic locks to suit the application in which they are installed. In most cases the site needs to be surveyed prior to choosing the types of lock as circumstances such as type (single/double/inward opening/outward opening, bi-fold, roller), construction material (wood/aluminum), location (internal/external) and size, needs to be assessed before implementing the final design. For more information on types of lock click here.

BACK TO TOP

What are the advantages and disadvantages of using Biometric readers, PIN codes or Proximity cards?

Biometric systems are usually more secure than the standard Proximity mean. A Proximity card can be lost or stolen and a PIN can be announced or viewed. Biometric systems are usually more expensive than PIN or Proximity systems for the following reasons:

 • Hardware such as Biometric readers are likely to cost more than PIN or Proximity readers
 • The Biometric software usually requires a license which is purchased upon initial setup
 • There are usually ongoing costs such as Annual license fees with Biometric systems

The big advantage of Proximity over Biometric technologies lies in its simplicity. There are no moving parts, no mechanical wear, no slots, and no read heads to maintain. The reader can be concealed inside walls or special enclosures and poses even fewer problems when surface-mounted because it has no opening with which to jam or tamper.

BACK TO TOP

What happens if a Proximity card is lost or stolen?

Proximity cards can be easily deleted or void from the system which instantly disables the user from accessing any doors. Cards can be made void through the system’s keypad or through the management software. If the system is set-up for remote off-site connection the card can be deleted remotely without the need for a visit to site. It is recommended that the card is not carried with ID badges (which could potentially display details of the premises), and that the loss or theft of a card is reported immediately.

BACK TO TOP

Novinky

2012 January -Media Release - Crimes generally increase in the summer months. Are you 2-3 times more likely to be targeted than your neighbour?

Read more...

Pridaj sa k nám!

Why?

Fortress Security's steady growth and success has lead to opportunities for trainees, qualified security technicians, and sales representatives who are seeking a position within a successful team and rewarding company.

Kliknite pre viac