Meranie energií

BMS
EMS
Predmet zmluvy

Teplo, chladenie

What is the difference between analogue & IP systems?
What does CCTV stand for?
Advantages of Analog systems over IP systems

Svetelná technika

DALI
What is the difference between analogue & IP systems?
What is the difference between analogue & IP systems?


Všeobecné obchodné podmienky – kúpa tovaru

I. Rozsah platnosti

1. Všeobecné obchodné podmienky na kúpu tovaru (ďalej len "obchodné podmienky" alebo "VOP") sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré ABC KLÍMA s.r.o. (ďalej len "kupujúci") uzatvára s druhou zmluvnou stranou (ďalej len "predávajúci") za účelom dodania tovaru (ďalej len "kúpa"). Aplikácia iných všeobecných obchodných podmienok je vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
2. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.abcklima.sk. K zmluve alebo k objednávke nemusia byť VOP priložené, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia. Má sa za to, že ich predávajúci prevzal a že súhlasí s ich obsahom a s ich dodržiavaním.
4. Odchýlky od týchto obchodných podmienok možno vykonať iba na základe písomnej dohody zmluvných strán, pričom odchylné dojednania majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

NA ZAČIATOK

II. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

1. Zmluva sa považuje za uzavretú dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami alebo dňom doručenia písomného potvrdenia predávajúceho, ktorým akceptuje podmienky navrhnuté kupujúcim v objednávke a v týchto obchodných podmienkach.
2. V prípade, ak nebude objednávka kupujúceho potvrdená do 7 dní odo dňa odoslania objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo svoju objednávku odvolať.

 • Anything of high value such as a laptop, television, etc.
 • An easy access or escape such as doors, windows, balcony or fire escape
 • A history of attempted break-ins

Usually, rooms which have no entry or exit route or no high value assets such as kitchens, bathrooms, meeting rooms, conference rooms etc do not require a sensor. On the other hand, areas which are extremely vulnerable or have high value assets may need two sensors of different technology, such as Glassbreak detector/Vibration sensor plus a PIR detector. This way an alarm is generated before entry has been gained.

NAZAČIATOK

III. Predmet zmluvy

1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať určitý tovar špecifikovaný v objednávke, resp. v zmluve v dohodnutej lehote, na dohodnutom mieste, v požadovanej akosti a mmnožstve v súlade s podmienkami dodávky a spôsobom dodania dohodnutými v zmluve alebo požadovanými kupujúcim v objednávke a záväzok kupujúceho prevziať riadne a včas dodaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu.
2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na čiastkovom plnení. Ak čiastkové plnenie nie je dohodnuté a predávajúci i napriek tomu dodá tovar čiastkovo, kupujúci môže odmietnuť prevzatie tovaru. Takéto konanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
3. Akékoľvek plnenie čiastkové alebo celkové na základe objednávky prostredníctvom tretích osôb podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu kupujúceho, pričom za vady vždy zodpovedá predávajúci rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu, ako keby tovar dodával sám.
4. Nedodanie tovaru v dohodnutom rozsahu a termíne sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
5. Predávajúci je povinný dodať tovar prostredníctvom kvalifikovaných osôb, spôsobilých na dodanie tovaru. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

NA ZAČIATOK

IV. Kúpna cena

1. Kúpna cena za dodávku tovaru bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. K cene bude účtovaná príslušná DPH platná a účinná v čase zdaniteľného plnenia.
2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, v kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením dodávky tovaru ako dane, poplatky, clá, poistenia, obaly, nakládka, vykládka a doprava.
3. Kúpna cena pri nezmenených dodacích podmienkach je dohodnutá ako cena pevná. Cenu je možné meniť výnimočne len písomným dodatkom k zmluve alebo písomnou dohodou.
4. Preddavok sa neposkytuje, pokiaľ nie je dohodnuté iné.
5. Ak sa zmení množstvo tovaru, cena sa určí ako násobok dohodnutej jednotkovej ceny.
6. Predávajúci má nárok na zaplatenie ceny tovaru až po včasnom a riadnom dodaní tovaru a jeho prevzatím kupujúcim a splnení podmienok podľa článku V. Platobné podmienky.

NAZAČIATOK

Platobné podmienky

1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu spĺňajúcej náležitosti daňového dokladu, spolu s prílohou obsahujúcou doklady preukazujúce dodanie tovaru a jeho prevzatie kupujúcim.

NA ZACIATOK


CCTV

What is the difference between analogue & IP systems?

Analogue and IP cameras are similar in many ways; in both technologies the lens projects the image to the analogue image sensor where the signal is then converted to digital using an analogue-to-digital converter. The signal is then processed by the camera’s on-board digital circuitry (DSP). In IP cameras the video is compressed and encoded internally then sent to the Network Video Recorder (NVR) via IP protocol. In an analogue camera the signal is converted back to analogue and sent to theDigital Video Recorder (DVR) where it is compressed and encoded.


BACK TO TOP

What does CCTV stand for?

CCTV stands for Closed Circuit Television. It is a television system that operates on a “closed loop” basis. Unlike broadcast television, which is available to anyone with a suitable reciever, CCTV pictures are only available to those connected to the loop.

BACK TO TOP

Advantages of Analog systems over IP systems:

 1. Analog systems are cheaper than IP systems - IP cameras can be up to 3 times more expensive than their analogue equivalent.Digital Video Recorders (DVR’)s are cheaper than Network Video Recorders ( NVR’s) and power supplies are cheaper than Power Over Ethernet (POE) switches. Generally there’s less hardware used on an analogue system. Analogue systems are also less labour-intensive, are easy to install and require little to no network and configuration skills.

 2. Analogue cameras cope with low-light and varying light conditions better than IP cameras - Wide Dynamic Range (WDR) cameras have superior image quality in varying light levels and compensates for bright background and low light conditions producing clearer images with greater contrast. To date, WDR technology has not been applied to any high definition megapixel IP cameras.

 3. IR (Infra-Red) technology is unavailable in IP cameras - IR cameras have built-in IR illuminators which allow the camera to see in zero lux or complete darkness. As IR cameras draw more current than standard cameras, the load is usually too great for an IP camera which draws its power from the network switch. Standalone IR illuminators have to be installed separately for IP cameras.

 4. Real-time images can be viewed from analogue systems - As the image from an analogue camera is compressed at the DVR, the image can be viewed live from the camera with no latency. IP cameras have latency and “lag” for up to two seconds which can lead to over-correction issues if an operator needs to track something from a PTZ camera.

 5. Cable distances to Analogue cameras can be greater - Using active Baluns on Cat5E cabling, the video signal can be transmitted up to 2 kilometers to the DVR. IP camera cable distances are restricted by structured cabling regulations which limit the cable distance to 100 metres between the camera and the network switch.

 6. Analogue video signals are more reliable - Analogue video traffic is not subject to any networking issues or risks such as bandwidth limitations, network congestion, varying bit rates, large file sizes, viruses and latency. Once installed, the analogue systems are very reliable and require little maintenance.

 7. Analogue systems are compatible with any brand of camera - Any analogue camera can plug into any DVR. IP systems use NVR’s which need the correct protocol installed to communicate with each camera. Different brands of NVR and camera may not be compatible with each other and may not be able to communicate.

BACK TO TOP

Advantages of IP systems over Analog systems:

 1. IP systems have superior image quality - IP cameras can deliver high definition images of up to 8megapixels in resolution, compared to a maximum of 650TVLine (equivalent to 0.4 megapixel) in analogue cameras.

 2. IP systems can use the existing network infrastructure - Unlike analogue cameras, IP cameras don’t have to be wired back directly to the recording device, they can be wired to the nearest network hub or switch and the existing network infrastructure can be used to carry video signals to the NVR, eliminating the need for un-necessary wiring.

 3. IP systems have superior wireless capabilities - IP cameras have the flexibility to integrate with a wireless network and are virtually unlimited in terms of expansion. Analogue wireless cameras use radio frequencies and are limited to about sixteen cameras before they reach full capacity.

BACK TO TOP

Is it best to install dome cameras or full-body cameras?

Dome cameras are becoming increasingly popular and many customers and security companies are opting to install dome cameras instead of full body cameras. It may be said that full body cameras offer more of a deterrent as they are usually more visible than dome cameras; on the other hand, dome cameras can be favorable as they are more discreet and aesthetically pleasing. Dome cameras can also be more cost effective, as all of the components such as the camera, lens and housing are manufactured in one product. The Field of view in dome cameras is often unknown and the public are usually unaware of which area they cover. Full body cameras are more prone to vandalism or theft and can be tampered with easily; they can be pointed in another direction or removed using a rope.

BACK TO TOP

How do I view my cameras remotely?

By connecting your DVR to your home broadband or office network it is possible to view your cameras from virtually anywhere, as long as there’s a broadband connection or mobile phone signal. You can even view your cameras from your Smart phone such as iPhone or windows Mobile.
BACK TO TOP

Do cameras need lighting to see?

It is always best to ensure the camera field of view is adequately lit, however, with the introduction of Infra-Red (IR), lighting is not essential. Many cameras now have built-in IR illuminators which claim to produce effective images in zero light conditions for distances up to 50metres.

BACK TO TOP

How do I keep my cameras recording during a mains failure?

An Uninterruptable Power Supply (UPS) can be in installed as part of your CCTV system’s hardware. A UPS is basically a battery backup and is a cost-effective way of ensuring your CCTV system has enough power to keep running in the event of a power cut. A UPS Also acts as a surge protection unit and regulates the supply to the equipment, reducing the risk of damage from electrical surges or spikes.

BACK TO TOP


SVETELNÁ TECHNIKA

DALI

DALI je skratka pre digitálne adresné rozhranie pre osvetlenie (Digital Addressable Lighting Interface) a protokol je uvedené v technickej norme IEC 62386. Úloha poskytovať svetlo v miestnosti je už dlho vyriešená – Dnes je hlavnou úlohou zabezpečiť, aby bola k dispozícii správna kvalita svetla. Zoznam parametrov, ktoré je potrebné zvážiť, je dlhý. Niektoré z nich sú:

 • jas a oslnenie,
 • farebné podanie a farba svetla
 • nastavenie farieb a snímanie prítomnosti.

Pre splnenie týchto úloh, budete potrebovať spoľahlivé, cenovo dostupný a jednoduchý kontrolný systém pomáha k adrese výzvy, ktoré moderné technológie osvetlenia musí spĺňať – to je DALI.

Regulovateľné osvetlenie systémy sú kľúčové pre úsporu pri budovaní osvetľovacie zariadenia energie - s ďalším prínosom zvýšené pohodlie a bezpečnosť. DALI bol vyvinutý ako medzinárodný priemyselný štandard pre inteligentnú a jednoduchú správu osvetľovacej techniky. Táto norma zahŕňa niekoľko častí, ktoré zabezpečujú kontrolu a sledovanie funkcie pre predradníky, núdzové zariadenia a LED zariadenia, rozšírenie na ovládanie osvetlenia v blízkej budúcnosti.

 • global standard for lighting control communications (IEC 62386)
 • control, configuration and monitoring of devices
 • support of many types of lamps
 • standardised control gear (e.g. ballasts, emergency gear, drivers, transformers, relays) and in the near future also control devices (e.g. push-buttons, rotaries, sensors)
 • applicable to many lighting applications, including
  • commercial (e.g. offices, schools, factories, warehouses),
  • architectural (e.g. museums, shops, restaurants) and
  • residential (scene-setting and energy saving)
 • flexible system, which can be used from very small systems to building-wide systems
 • DALI trophy and award certificate
 • Presentation as "project / application of the year" on the DALI web page including web link to the winners' homepage
 • The winners will have the possibility to present their projects and companies at an award press conference and at the DALI booth at Light+Building 2014
 • Placement of products or projects in the special edition of the newsletter "DALI Enlight Light+Building 2014"
Ďalšie informácie nájdete na adrese: http://www.dali-ag.org/discover-dali.html

BACK TO TOP

Novinky

2012 January -Media Release - Crimes generally increase in the summer months. Are you 2-3 times more likely to be targeted than your neighbour?

Read more...

Work with us!

Why?

Fortress Security's steady growth and success has lead to opportunities for trainees, qualified security technicians, and sales representatives who are seeking a position within a successful team and rewarding company.

Click Here to Apply